• 032-291307
  • support@salatuek.ac.th
 >> ประธานกรรมการ
 
  
 นายสมศักดิ์ เล้าอรุณ  

 

 >> ผู้แทนผู้ปกครอง
   
  
 นายไพศาล ชยานันท์กุล  

 

 >> ผู้แทนครู
   
  
 นางลั่นทม ชวนชื่น  

 

 >> ผู้แทนองค์กรชุมชน
   
  
 นายวีระยุทธ ศิริทองเกษตร  

 

 >> ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
  
 นายสุวัฒน์ เจนลาภวัฒนกุล  

 

 >> ผู้แทนศิษย์เก่า
   
  
 นายสุรศักดิ์ สถิตทรงวิบูลย์  

 

 >> ผู้แทนพระสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น
    
  
 พระครูปฐมปัญญาคุณ  พระครูสุนทรวิทยคุณ (โสภณวิชญ์) มหาวีโร  

 

 >> ผู้ทรงคุณวุฒิ
     
   
 นายภาคภูมิ ฤกษ์เจริญชัย  นายปรีชา ตู้นิ่ม  นางมัลลิกา ลาภภิญโญพิพัฒน์
     
   
 นางวารุณี จงเจิดศักดิ์  นายสมยศ เจนลาภวัฒนกุล  นายชูศักดิ์ กำแพงแก้ว

 

 >> กรรมการและเลขานุการ
   
  
 นายธีราสิทธิ์ เปี่ยมธนาธิป