• 032-291307
 • support@salatuek.ac.th
โครงสร้างการเรียน
โครงสร้างการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงสร้างการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 1. ห้องเรียนวิทย์-คณิต
 2. ห้องเรียนนักกีฬา
 3. ห้องเรียนกีฬา
ห้องเรียนเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 1. แผนการเรียนส่งเสริมทหาร ตำรวจ วิทยาศาสตร์การกีฬา
 2. แผนการเรียนส่งเสริมแพทย์ พยาบาล
 3. แผนการเรียนส่งเสริมเตรียมอุดมศึกษา
ห้องเรียนไม่เน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 1. แผนการเรียนเน้นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
 2. แผนการเรียนศิลป์ภาษา
 3. แผนการเรียนส่งเสริมกีฬา
 4. แผนการเรียนการโรงแรม