• 032-291307
  • support@salatuek.ac.th

รายรับ

จำนวน/บาท

รายจ่าย

จำนวน/บาท

เงินงบประมาณ

12,123,969.25

งบดำเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง

9,118,560.00

เงินนอกงบประมาณ

3,496,980.02

งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

4,135,869.16

เงินอื่นๆ(ระบุ) 
- งบสนับสนุนจากอบต. 
- บริจาค

 206,472.48

งบอื่นๆ(ระบุ)

147,209.19

รวมรายรับ

15,827,421.75

รวมรายจ่าย

13,401,638.35

- งบดำเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง คิดเป็นร้อยละ 57.61 ของรายรับ
- งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 26.13 ของรายรับ