• 032-291307
  • support@salatuek.ac.th

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2522 จาก ฯพณฯ นายแพทย์บุญสม มาติน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสมัยนั้น โดย พระครูสิทธิชัยวิศาล (หลวงพ่อลำเจียก ติสฺสวโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดศาลาตึก ได้ใช้ที่ดินส่วนตัวของเจ้าอาวาส จำนวน 35 ไร่ เพื่อใช้เป็นสถานที่ที่ก่อสร้างโรงเรียน

ในการก่อตั้งโรงเรียนครั้งแรกมีอาคารเรียนชั่วคราวโครงไม้ชั้นเดียว จำนวน 1 หลังซึ่งเจ้าอาวาสวัดศาลาตึก ร่วมกับคณะพ่อค้าประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันจัดสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอน เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมี นายปัญจะ จงมีสุข รักษาการอาจารย์ใหญ่ ต่อมาในปีการศึกษา 2536 กรมสามัญศึกษา อนุญาตให้เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.4-ม.6 ) ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน คือนายธีราสิทธิ์ เปี่ยมธนาธิป และนายสมศักดิ์ เล้าอรุณ เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศาลาตึกวิทยา