• 032-291307
  • support@salatuek.ac.th

ดาวน์โหลดไฟล์สัญลักษณ์

 สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

 

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน : พระพุทธมิ่งมงคลศาลาตึกวิทยา

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน  : ต้นประดู่

อักษรย่อ                  : ศ.ต.ว.

สีประจำโรงเรียน         : เหลือง - น้ำเงิน หมายถึง การมีศรัทธาต่อคุณธรรมอย่างมั่นคง

คำขวัญของโรงเรียน   : ความรู้ดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม น้อมนำสังคม