• 032-291307
  • support@salatuek.ac.th
ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศ รวม
ชาย หญิง
ม.1 3 50 48 98
ม.2 3 50 49 99
ม.3 3 68 37 105
รวม 9 168 134 302
ม.4 3 62 43 105
ม.5 2 39 42 81
ม.6 2 17 25 42
รวม 7 118 110 228
รวมทั้งหมด 16 286 244 530
ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศ รวม
ชาย หญิง
ม.1 3 48 49 97
ม.2 3 72 42 114
ม.3 4 80 62 142
รวม 10 200 153 353
ม.4 2 44 44 88
ม.5 2 20 25 45
ม.6 2 15 25 40
รวม 6 79 94 173
รวมทั้งหมด 16 279 247 526
ปีการศึกษา 2561
ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศ รวม
ชาย หญิง
ม.1 3 74 39 113
ม.2 4 76 59 135
ม.3 4 87 52 139
รวม 11 237 150 387
ม.4 2 23 25 48
ม.5 2 16 25 41
ม.6 2 19 26 45
รวม 6 58 76 134
รวมทั้งหมด 17 295 226 521
ปีการศึกษา 2560
ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศ รวม
ชาย หญิง
ม.1 4 82 59 141
ม.2 4 88 53 141
ม.3 3 91 37 128
รวม 11 261 149 410
ม.4 2 24 26 50
ม.5 2 30 35 65
ม.6 2 35 33 68
รวม 6 89 94 183
รวมทั้งหมด 17 350 243 593
ปีการศึกษา 2559
ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศ รวม
ชาย หญิง
ม.1 3 93 52 145
ม.2 4 74 32 106
ม.3 4 68 45 113
รวม 11 235 129 364
ม.4 4 36 37 73
ม.5 3 37 37 72
ม.6 2 42 37 79
รวม 9 115 109 224
รวมทั้งหมด 20 350 238 588