• 032-291307
  • support@salatuek.ac.th
 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
1. ห้องสมุดมีขนาด 160 ตารางเมตร จำนวนหนังสือในห้องสมุด 5,726 เล่ม  
2. ห้องปฏิบัติการ/ศูนย์การเรียนรู้  
- ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   จำนวน 2 ห้อง
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   จำนวน 1 ห้อง
- ห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 1 ห้อง
- ห้องพยาบาล จำนวน 1 ห้อง
- ศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์   จำนวน 1 ห้อง
- ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 ห้อง
- ศูนย์การเรียนรู้พุทธศาสตร์   จำนวน 1 ห้อง
- ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  จำนวน 1 ห้อง
- ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 1 ห้อง
- ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย 1 จำนวน 1 ห้อง
- ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย 2 จำนวน 1 ห้อง
- ศูนย์การเรียนรู้ IT จำนวน 1 ห้อง
- ศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรรม จำนวน 1 ห้อง
- ศูนย์การเรียนรู้ คหกรรม จำนวน 1 ห้อง
- ศูนย์การเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย จำนวน 1 ห้อง
- ศูนย์การเรียนรู้ดนตรี จำนวน 1 ห้อง
- ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ จำนวน 1 ห้อง
- ศูนย์การเรียนรู้สุขศึกษา จำนวน 1 ห้อง
- ศูนย์การเรียนรู้พลศึกษา จำนวน 1 ห้อง
- ศูนย์การเรียนรู้แนะแนว จำนวน 1 ห้อง
- ศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน จำนวน 1 ห้อง
- ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน 1 จำนวน 1 ห้อง
- ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน 2 จำนวน 1 ห้อง
- ห้องโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 ห้อง
3. คอมพิวเตอร์ จำนวน 98 เครื่อง  
- ใช้เพื่อการเรียนการสอน จำนวน 80 เครื่อง
- ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 18 เครื่อง
 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
1. สถานีอนามัยสิทธิชัยวิศาล
2. วัดศาลาตึก
3. สถานีตำรวจภูธรกำแพงแสน
4. สถานีตำรวจภูธรกรับใหญ่
5. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
6. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลักไม้ลาย
7. สวนป่าสมุนไพรวัดปลักไม้ลาย
8. ที่ทำการตำบลวังตระกู หมู่ 2
9. โรงพยาบาลกำแพงแสน
10. ศูนย์มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ บางนา
11. ตลาดนัดวิชาการเรียนต่อ ม.1 และ ม.4
12. เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขต ระดับภาคและระดับชาติ
13. เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้สู่ประตูอาเซียน จังหวัดหนองคาย