ตารางเปรียบเทียบชนิดของขยะในการรับฝากแต่ละสัปดาห์

สัปดาห์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 รวม
ขวดพลาสติก 3.9 17.5 6.2 36.8 4.5 50.3 8.7 15.6 3.4 17.2 0 18 182.1
ขวดแก้ว 0 1.3 0 16.3 0.8 8.3 0 1.6 0 17.4 0 0 45.7
ขวดขุ่น 0 0 0 0 0 2 0 0.8 0.2 0 0 0.2 3.2
แก้วพลาสติก 0 0 0 0 0 7.3 0 0 0 0 0 0 7.3
กระป๋อง 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4
กระดาษขาว 0 60.1 1.9 27.6 0 0 4 0 10.4 0 0 0 104
กระดาษจั๊บ 0 34 0 6.9 0 47 12.3 0 148.4 0 0 0 248.6
กระดาษลัง 0 4 0 31.4 0 0 0 0.4 0 3 0 0 38.8
ฟิวเจอร์บอร์ด 0 0 0 0 0 4.1 0 1.2 0 0 0 0 5.3
เหล็ก 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0.5
รวมทั้งหมด 3.9 116.9 8.5 119 5.3 119 25 20.1 162.4 37.6 0 18.2 635.9

### คลิกดูภาพกิจกรรม ###