• 032-291307
  • support@salatuek.ac.th
>> กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 
นายวิศาล บุญนันท์
ค.บ.(คณิตศาสตร์)

นางสาวปัณฑิตา โชติกาญจนเรือง
ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
ค.ม.(บริหารการศึกษา)
นางจินตนา หงษา
ค.บ.(คณิตศาสตร์)
<<เข้าสู่เว็บไซต์สื่อการสอน>> <<เข้าสู่เว็บไซต์สื่อการสอน>> <<เข้าสู่เว็บไซต์สื่อการสอน>>
     
 
นางสาววรรณวิษา จีนไฝ
วท.บ.(คณิตศาสตร์ประยุกต์)
นางสาวชนาภัทร์ สุทธิพันธ์
วท.บ.(คณิตศาสตร์)
 
<<เข้าสู่เว็บไซต์สื่อการสอน>> <<เข้าสู่เว็บไซต์สื่อการสอน>>  

 

>> กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     
นางสุมันตา พุ่มประทีป
ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
วท.ม.(วิทยาศาสตร์ศึกษา)
นายมานิต วงษา
ค.บ.(เคมี)
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
นางรัตนา บุญแสน
วท.บ.(ฟิสิกส์)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
<<เข้าสู่เว็บไซต์สื่อการสอน>> <<เข้าสู่เว็บไซต์สื่อการสอน>> <<เข้าสู่เว็บไซต์สื่อการสอน>>
     
นางพัฒน์นรี รอดจาก
ค.บ. (ชีววิทยา)
นายวาณุวัฒน์ คงเม่น
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
นายธีระพล แสนหาญ
ค.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา)
<<เข้าสู่เว็บไซต์สื่อการสอน>> <<เข้าสู่เว็บไซต์สื่อการสอน>> <<เข้าสู่เว็บไซต์สื่อการสอน>>

 

>> กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
     
นางชุดาภรณ์ จันทร์คามคำ
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

นางสาวใบเตย เม่งเวหา
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
นายธาดา ศรีวิเชียร
คษ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

<<เข้าสู่เว็บไซต์สื่อการสอน>> <<เข้าสู่เว็บไซต์สื่อการสอน>> <<เข้าสู่เว็บไซต์สื่อการสอน>>

 

>> กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
     
นางสาวกุลนรี เซี๊ยะสมาน
อ.บ.(ภาษาไทย)
นางสาวทัศนีย์ รุผักชี
ค.บ.(ภาษาไทย)
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
นางสาวพรวิมล รักอู่
ค.บ.(ภาษาไทย) 
<<เข้าสู่เว็บไซต์สื่อการสอน>> <<เข้าสู่เว็บไซต์สื่อการสอน>> <<เข้าสู่เว็บไซต์สื่อการสอน>>
     
 
นางสาวรัชนีวรรณ คล้ายทอง
คศ.บ.(บรรณารักษ์ศาสตร์)
นางสาวสิตาวัลคุ์ โพธิ์ประเสริฐ
ศษ.บ.(ภาษาไทย)
 
<<เข้าสู่เว็บไซต์สื่อการสอน>> <<เข้าสู่เว็บไซต์สื่อการสอน>>  

 

>> กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     
นางลั่นทม ชวนชื่น
ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชน)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ว่าที่ร.ต.หญิงสุรีย์พร เย็นสนิท
ค.บ.(สังคมศึกษา)
ค.ม.(การบริหารการศึกษา)
นางนันท์หทัย แก้วปานกัน
ค.บ.(สังคมศึกษา) 


<<เข้าสู่เว็บไซต์สื่อการสอน>> <<เข้าสู่เว็บไซต์สื่อการสอน>> <<เข้าสู่เว็บไซต์สื่อการสอน>>

 

>> กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
     
นายศานิต ทองเรือง
ศษ.บ. (ศิลปศึกษา) 
นายเอกพล แสนหาญ
ศศบ. ดนตรี
นายนนทรัตน์ สูงสุดยอด
นาฎศิลป์ไทยศึกษา
<<เข้าสู่เว็บไซต์สื่อการสอน>>    

 

>> กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
     
นางพเยาว์ จันทร์จารุภัค
ค.บ.(สุขศึกษา)

นางสาววาสนา วงษ์สวรรค์
ค.บ.(พลศึกษา)
ค.ม.(การบริหารการศึกษา)
นายวัชร์ปภพ พิชัยวัฒนพร
ค.บ.(พลศึกษา)
<<เข้าสู่เว็บไซต์สื่อการสอน>> <<เข้าสู่เว็บไซต์สื่อการสอน>> <<เข้าสู่เว็บไซต์สื่อการสอน>>

 

>> กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
     
 
นายวัฒนา จันทร์คามคำ
ค.บ.(อุตสาหกรรม)
ค.ม.(การบริหารการศึกษา)
นายชาตรี จันทร์จารุภัค
ค.บ.(สุขศึกษา)
 
<<เข้าสู่เว็บไซต์สื่อการสอน>> <<เข้าสู่เว็บไซต์สื่อการสอน>>  

 

>> งานแนะแนว
     
   
นางสาวศิริพร เจียระไนภรณ์
กศ.บ.(จิตวิทยาและการแนะแนว)
   
<<เข้าสู่เว็บไซต์สื่อการสอน>>    

 

>> เจ้าหน้าที่ธุรการ
     
   
นางสาวพิมพิไลย ขุมทอง

   

 

>> พนักงานบริการโรงเรียนศาลาตึกวิทยา
     
 
นายวันลพ ไผ่สมบูรณ์

นายศิริ รุผักชี